Powróć do: Dla Mieszkańca

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

ceeb_gunb 

System Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków gromadzi informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek zgłosić do CEEB, z jakiego źródła ogrzewania korzysta.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego prowadzi system CEEB zgodnie z założeniami nakreślonymi przez ustawodawcę w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2023 poz. 2496).

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed dniem 1 lipca 2021 r. należało składać do dnia 30 czerwca 2022 r. przez Internet, w urzędzie gminy lub listownie.

Co w przypadku źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r.?

Jeśli po tym terminie założono źródło ciepła w nowym budynku lub źródło ciepła zostało zmienione, wówczas deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela nieruchomości/zarządcy budynku. W przypadku jej niezłożenia może zostać nałożona kara grzywny, zgodnie z art. 27h ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kara wynosi do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

 

Ważne linki: https://zone.gunb.gov.pl

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pinczow.com.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.html