Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
20°C
Powróć do: Podatki

Podatki od osób prawnych

 1. Podatek od nieruchomości
 2. Podatek rolny
 3. Podatek leśny
 4. Podatek od środków transportowych

 
 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu lub posiadaczem mienia publicznego musisz zapłacić podatek od nieruchomości. Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków oraz stawki, która obowiązuje w gminie.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

UCHWAŁA NR XLVIII/492/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków, itp.), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • deklarację na podatek od nieruchomości DN-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

wraz z załącznikami:

 • ZDN-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDN-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia roku podatkowego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniuw terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

 


 

TERMIN PŁATNOŚCI podatku od nieruchomości:

 

Osoby prawne opłacają podatek na podstawie złożonej deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca,

a za styczeń - do 31 stycznia roku podatkowego.

 
 

2. PODATEK ROLNY

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

UCHWAŁA NR XLVIII/491/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

 


 

Stawki podatku rolnego:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q (od 1 ha przeliczeniowego) w 2023 r. wynosi 162,50 zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – równowartość pieniężną 5 q żyta (od 1 ha) w 2023 r. wynosi 325,00 zł.

 

Dla gruntów gospodarstw rolnych:                                       podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym:            podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

 • deklarację na podatek rolny sporządzoną na formularzu DR-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

wraz z załącznikami:

 • ZDR-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDR-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - do 15 stycznia roku podatkowego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 
 

3. PODATEK LEŚNY

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 


 

Stawki podatku leśnego:

 • od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w 2023 r. wynosi 71,0996 zł.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

 • deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu DL-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 

wraz z załącznikami:

 • ZDL-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDL-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - w terminie do dnia 15 stycznia - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 
 

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW - rolnego i leśnego:

Podatnicy opłacają podatki w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za I kwartał: do 15 marca
za II kwartał: do 15 maja
za III kwartał: do 15 września
za IV kwartał: do 15 listopada

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy,

terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 


 

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych  lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 


 

Stawki podatku od środków transportowych:

 • określa Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie:

 

UCHWAŁA NR XLVIII/494/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

 


 

Dokumenty które należy złożyć:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na formularzu DT-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

oraz załączniku:

 • DT-1/A:

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • w terminie do dnia 15 lutego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje.

 


 

TERMIN PŁATNOŚCI podatku od środków transportowych:

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za 1 półrocze: do 15 lutego
za 2 półrocze: do 15 września

 

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

D O S T Ę P N E   S P O S O B Y   W N O S Z E N I A   O P Ł A T   :

 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (godziny otwarcia: 8ºº - 14ºº),
 • na indywidualny rachunek bankowy,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

PKO Bank Polski S.A.:

Nr: 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

  
 

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!