Powróć do: Dla Mieszkańca

Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów w Pińczowie po raz pierwszy została powołana Uchwałą nr XXII/172/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu, a jej skład zatwierdzono Zarządzeniem nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 29 września 2016 r. W związku z upływem kadencji Gminnej Rady Seniorów 30 września 2020r. nastąpiło zatwierdzenie nowego składu Gminnej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024. Gminna Rada Seniorów w Pińczowie składa się z 12 osób i skupia przedstawicieli środowisk senioralnych. Gminna Rada Seniorów w Pińczowie składa się z 12 osób i skupia przedstawicieli sześciu środowisk senioralnych (po 2 osoby): 

 

1.       Uniwersytet Trzeciego Wieku,

2.       Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,

3.       Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP,

4.       Klub Seniora „SENIORITA”,

5.       Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

6.       Stowarzyszenie „Pińczowskie Amazonki”

 

Głównym celem Gminnej Rady Seniorów jest polepszanie dobrostanu osób starszych oraz promocja działań aktywizujących dla osób starszych. Ma za zadanie doradcze w zakresie działań na rzecz seniorów, wprowadzanie polityki na rzecz osób starszych oraz współpracę międzysektorową w zakresie m.in. aktywizacji osób starszych i zmiany ich wizerunku w społeczeństwie. Funkcje konsultacyjne oznaczają możliwość opiniowania lokalnych strategii, programów rozwoju, podejmowanych przedsięwzięć czy inwestycji. Szczególne znaczenie mają tu te, które wpłyną na jakoś życia osób starszych teraz lub w dalszej przyszłości takie jak np. samorządowe programy polityki senioralnej, projekty tzw. karty seniora, dające zniżki m.in. w punktach usługowych. Funkcje doradcze dają Gminnej Radzie Seniorów możliwość zgłaszania uwag i sugestii do działań gminy. Szczególnie istotne są funkcje inicjatywne rady.  Grupa osób w wieku senioralnym jest ważną wspólnotą, która wnosi wielką wartość społeczną. Są to osoby doświadczone zarówno zawodowo, jak i służą cennym doświadczeniem życiowym. Często swój potencjał chcą poświęcić dobru wspólnemu, służyć innym swoim dorobkiem. Gminna Rada Seniorów nie myśli tylko o swoim otoczeniu. Oni myślą międzypokoleniowo. Ich działania nie ograniczają się tylko do społeczności seniorów. Taka synergia pomiędzy różnymi grupami może przynieść znacznie większe efekty. Chodzi o wzajemne współdziałanie i wspólne spędzanie czasu.  Dla samorządu rada seniorów to nowoczesny sposób wejścia w dialog z mieszkańcami, zarówno tymi, których sprawy seniorskie dotyczą bezpośrednio, jak i tymi, którzy jedynie im się przyglądają. Gminna Rada Seniorów w Pińczowie współpracuje z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów; upowszechniania wiedzę o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym. Istnieje stała współpraca z Burmistrzem Miasta Gminy Pińczów podczas posiedzeń Gminnej Rady Seniorów, gdzie są przedstawiane propozycje dotyczące działań na rzecz osób w wieku senioralnym. Podczas posiedzeń określone są potrzeby i wskazywane są propozycje działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku senioralnym, pomocy społecznej  i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Członkowie Rady uczestniczą  w zajęciach w licznych instytucjach, biorą udział w debatach, konsultacjach społecznych, wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie.