Powróć do: 2023

Przebudowa drogi w miejscowości Stara Zagość

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowości Stara Zagość, na dz. nr ewid. 823/3, 844/1, 845/1, 846/3, od km 0+000 do km 0+257, dł. 257m

 

Zakres robót:

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno–bitumicznych o szerokości 3,20 m i grubość 7 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wyrównawcza 3 cm), wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubość do 10cm, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,4 m; Przebudowa drogi na odcinku 257 mb.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji:       178 039,45 zł

Dofinansowanie (źródło):                             138 987,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2023r.

Wkład własny:                                                    39 052,45 zł

 

Termin realizacji:

Inwestycja zrealizowana (zadanie zakończono i odebrano grudzień 2023 roku)

 

Zdjęcia: