Powróć do: Podatki

Podatki od osób fizycznych

 1. Podatek od nieruchomości
 2. Podatek rolny
 3. Podatek leśny
 4. Podatek od środków transportowych

 
 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu lub posiadaczem mienia publicznego musisz zapłacić podatek od nieruchomości. Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków oraz stawki, która obowiązuje w gminie.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

UCHWAŁA NR XLVIII/492/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 


 

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 

            •     wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości;

            •     jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 • dzierżawcy – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

 

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

Obowiązek składania informacji o gruntach na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 

Ponadto jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Solidarnej odpowiedzialności nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiącym odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Nie stosuje się również powyższej solidarnej odpowiedzialności jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach  (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności (posiadania).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków, itp.), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 

 • w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania, składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu IN-1:

 

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

 

wraz z załącznikami:

 • ZIN-1:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZIN-2:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 • ZIN-3:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 
 

2. PODATEK ROLNY

 

Jeśli masz ziemię rolną, sad, łąkę lub staw, musisz zapłacić podatek rolny. W ewidencji są to grunty oznaczone symbolami:

 • R – orne,
 • S – sady,
 • Ł – łąki,
 • Ps – pastwiska,
 • Br – rolne zabudowane,
 • Wsr – pod stawami,
 • W – pod rowami.

 

Działalność rolnicza to produkcja roślin lub zwierząt. Pamiętaj, że jeżeli na gruntach rolnych prowadzisz działalność inną niż rolnicza, zamiast podatku rolnego zapłacisz podatek od nieruchomości.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

UCHWAŁA NR XLVIII/491/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

 


 

Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 


 

Podatnikami podatku rolnego są:

 • właściciele gruntów;
 • posiadacze samoistni gruntów;
 • użytkownicy wieczyści gruntów;
 • posiadacze gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

         •   wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, a także jeżeli dotyczy nieruchomości znajdujących się w Zasobie, o którym mowa w 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

 albo:

         •   jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

 • dzierżawcy – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

 

Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

 


 

Stawki podatku rolnego:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q (od 1 ha przeliczeniowego) w 2023 r.  wynosi 162,50 zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – równowartość pieniężną 5 q żyta (od 1 ha) w 2023 r. wynosi 325,00 zł.

 

Dla gruntów gospodarstw rolnych:                                          podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym:               podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów rolnych, itp.), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania, składają informację o gruntach sporządzoną na formularzu IR-1:

 

INFORMACJA O GRUNTACH

 

wraz z załącznikami:

 • ZIR-1:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZIR-2:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 • ZIR-3:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.

 

Obowiązek składania informacji o gruntach na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 


 

Producent rolny może składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów,

będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego,

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w dwóch terminach, tj.:

 

 • od 1 lutego  do końca lutego  wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 31 stycznia danego roku,
 • od 1 sierpnia  do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku.

 

Pliki do pobrania

 

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć, wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 
 

3. PODATEK LEŚNY

 

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym, użytkownikiem wieczystym, posiadaczem lasu, musisz zapłacić podatek leśny. W ewidencji gruntów i budynków jest to grunt oznaczony symbolem Ls.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 


 

Stawki podatku leśnego:

 • od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - w 2023 r. wynosi 71,0996 zł.

 


 

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym:

 • lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

 


 

Podatnikami podatku leśnego są:

 • właścicielami lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. dzierżawcy).

Jeżeli las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
Jeżeli las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów – stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć: 

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. lasów ), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 

 • w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania, składają informację o lasach, sporządzoną na formularzu IL-1:

 

INFORMACJA O LASACH

 

wraz z załącznikami:

 • ZIL-1:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZIL-2:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

 • ZIL-3:

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 

Obowiązek składania informacji o lasach na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

 
 

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW - od nieruchomości, rolnego i leśnego:

Podatnicy opłacają podatki w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za I kwartał: do 15 marca
za II kwartał: do 15 maja 
za III kwartał: do 15 września
za IV kwartał: do 15 listopada

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy,

terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, musisz płacić podatek od środków transportowych.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 


 

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych  lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 


 

Stawki podatku od środków transportowych:

 • określa Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie:

 

UCHWAŁA NR XLVIII/494/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

 


 

Dokumenty które należy złożyć:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na formularzu DT-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

oraz załączniku:

 • DT-1/A:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje.

 


 

TERMIN PŁATNOŚCI podatku od środków transportowych:

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za 1 półrocze: do 15 lutego
za 2 półrocze: do 15 września

 

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

D O S T Ę P N E   S P O S O B Y   W N O S Z E N I A   O P Ł A T   :

 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (godziny otwarcia: 8ºº - 14ºº),
 • na indywidualny rachunek bankowy,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

PKO Bank Polski S.A.:

Nr: 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794