OBWIESZCZENIE NR 29/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 13 maja 2024 r.

Ocena 0/5

OBWIESZCZENIE NR 29/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2023–2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278).

zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2023–2030

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 14.05.2024 r. do dnia 17.06.2024 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) w postaci elektronicznej drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl   wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b) w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego 
w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28–400 Pińczów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c) bezpośrednio na kancelarię Urzędu Miejskiego w Pińczowie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie,
ul. 3 Maja 10, 28–400 Pińczów, w pokoju nr 33 w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne są:

·w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28–400 Pińczów, w pokoju nr 33, w godzinach pracy Urzędu;

·w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie (https://pinczow.com.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.pinczow.com.pl/rewitalizacja.html).
 Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

   
z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Do pobrania:

FORMULARZ_ZGŁASZANIA_UWAG

 GPR_Pińczów_Projekt_1-0_do_konsultacji_20240514_20240617 

https://bip.pinczow.com.pl/files/file_add/download/3116_zalacznik-1-model-zmian_podobszar1_do-konsultacji-20240514_20240617.pdf
https://bip.pinczow.com.pl/files/file_add/download/3117_zalacznik-2-model-zmian_podobszar2_do-konsultacji-20240514_20240617.pdf

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności