OZE - Instalacje Solarne i Fotowoltaiczne

fundusze europejskieflagawoj. świętokrzyskieunia europejska

Opis projektu

pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)”.

Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych - energii słońca. Zamontowanych zostanie 126 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,43 MW i 191 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,77 MW. Projekt ma charakter parasolowy - realizowany będzie za pośrednictwem Gminy Pińczów, a odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gminy (gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj". Moc układów fotowoltaicznych i solarnych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną przez dany budynek. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci - typ instalacji on grid. Prosumenci energii elektrycznej wytwarzać ją będą na własne potrzeby (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii). Nadwyżka energii elektrycznej z terenu danej instalacji będzie wprowadzana do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Instalacje solarne wykorzystywać będą energię słoneczną do wspomagania produkcji c.w.u. Wytworzona energia wykorzystywana będzie do własnych potrzeb obiektu, nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej, agroturystycznej lub rolniczej.

Celem projektu jest zwiększanie udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii w Gminie poprzez budowę instalacji OZE na obiektach mieszkalnych.

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ nastąpi zmniejszenie poboru energii, która emituje CO2 i inne substancje szkodliwe, tym samym nastąpi redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Dbałość o środowisko pozwoli na podniesienie jakości życia.

Gmina dzięki realizacji projektu planuje poprawić stan środowiska poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych, który szacunkowo wyniesie 1264,17 tony ekwiwalentu CO2/rok, jak również osiągnie zmniejszenie zużycia energii w stosowanych procesach technologicznych. Efektywne wykorzystanie energii zostanie wdrożone w urządzeniach stosowanych przez mieszkańców do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynków takich jak: wentylacja, klimatyzacja, zaopatrzenie w energię elektryczną, podgrzewanie wody wodociągowej. Realizacja projektu przyczyni się do oszczędności energii i jej efektywnego wykorzystania, co stanowić będzie znaczącą rolę z uwagi na zasoby paliw, które są ograniczone a ich wydobycie coraz trudniejsze.

Wartość projektu wynosi 4 084 003,50 zł, na realizację opisanej powyżej inwestycji Gmina Pińczów uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – Projekty Parasolowe”, Oś „3 Efektywna i zielona energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” w wysokości 2 450 402,10 zł.

Dla mieszkańców Gminy Pińczów, którzy zapisali się do projektu dofinansowanie budowy instalacji wynosi 60%. Zadanie będzie realizowane do 31.12.2018 roku.

1. Podpisanie umowy przez Gminę Pińczów: http://pinczow.com.pl/aktualnosci/wpis/informacja-o-podpisaniu-umowy

2. Informacja o wydłużeniu terminu realizacji zadania.

 

 

DOKUMENTY