Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022 - 2030. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców już 16 grudnia

 

miasto i gmina pińczów sta

 

Dokument w wersji PDF:STRATEGIA 

 

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu, z możliwością zgłaszania uwag i opinii, projektu dokumentu pn: "Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i Gminy Pińczów.

 

Publiczne wyłożenia z możliwością zgłaszania uwag i opinii będzie przeprowadzone od 18.11.2021 do 28.11.2021 r.

Treść ogłoszenia w formacie PDF

Projekt dokumentu Diagnoza Pińczów

Formularz zgłaszania uwag Pińczów Diagnoza

 

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Rada Miejska w Pińczowie podjęła Uchwałę nr XXXI/4342/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i  Gminy Pińczów na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Miejski w Pińczowie przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii.

 

Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Miasta i Gminy Pińczów. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Miasta i Gminy Pińczów i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

ABY WYPEŁNIĆ ANKIETĘ KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 07.11.2021 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w  Pińczowie. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTREBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pińczowie jest  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 412345100.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Miasta i Gminny Pińczów, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pińczów na lata 2022-2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii RozwojuMiasta i Gminy Pińczów na lata 2022–2030. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w formularzu zgłoszenia uwag jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również
w formie profilowania.

 

Dokument do pobrania w formacie PDF