Realizowane projekty

Rewitalizacja Miasta i Gminy Pińczów

 

projekt

 

„DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

Gmina Pińczów otrzymała grant w wysokości 56 000,00 zł. w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach otrzymanego grantu Gmina Pińczów zrealizuje w okresie od 01.10.2018r. do 01.09.2019r. projekt pn. „Dostępny wirtualny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów”, który będzie obejmował 2 dniowe szkolenia dla 100 osób w wieku 25-75 lat, w tym dla 25 osób niepełnosprawnych.

Szkolenia będą prowadzone w ramach 7 modułów tematycznych, każda osoba będzie mogła wybrać jeden temat którym jest najbardziej zainteresowana.

■         „Rodzic w Internecie"

■         „Mój biznes w sieci"

■         „Moje finanse i transakcje w sieci"

■         „Działam w sieciach społecznościowych"

■         „Tworzę własną stronę internetową (blog)"

■         „Rolnik w sieci"

■         „Kultura w sieci"

Mieszkańcy, którzy zapiszą się do projektu zdobędą podstawowe kompetencje cyfrowe, a dla osób które takie kompetencje już posiadają zostaną przeprowadzone szkolenia w trybie „dla zaawansowanych”- podnoszące i rozwijające posiadane umiejętności.

Szkolenia będą przeprowadzane w małych 10 osobowych grupach, na komputerach przenośnych zakupionych w ramach projektu. Po zakończeniu szkoleń sprzęt komputerowy zostanie nieodpłatnie przekazany dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie.

Osoby zainteresowane szkoleniami zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Pińczowie pokój nr 4A /parter/.

 

loga szkolenia komp

Gmina Pińczów otrzymała grant w wysokości 56 000,00 zł. w ramach projektu „DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT – SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach otrzymanego dofinansowania Gmina Pińczów zrealizowała w okresie od 01.10.2018r. do 01.09.2019r. projekt pn. „Dostępny wirtualny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Pińczów”, który polegał na przeprowadzeniu nieodpłatnych szkoleń komputerowych dla mieszkańców w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu odbywały się 2 dniowe szkolenia, w trzech blokach tematycznych. Najwięcej osób wzięło udział w szkoleniu pt. „Moje finanse i transakcje w sieci”, dużym zainteresowaniem cieszył się również temat: „Rolnik w sieci”, dla osób chętnych przeprowadzono też szkolenia w bloku tematycznym: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. Z darmowych szkoleń skorzystało 100 mieszkańców Miasta i Gminy Pińczów w wieku 25-75 lat.

Do realizacji projektu zakupiono 10 komputerów przenośnych, które służyły do przeprowadzenia szkoleń a obecnie po zakończeniu projektu zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej nr 2 w Pińczowie, gdzie będą wykorzystywane do celów edukacyjnych.

 

„WSPARCIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OBSZARZE GMINY PIŃCZÓW”

loga do projektu

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr RPSW.03.04.00-26-002/17-00 Projektu RPSW.03.04.00-26-0002/17-00 na zadania p.n.: „Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”     współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4: „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III ” Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 koszt całego zadania wynosi 2 916 330 000,00, Unijne dofinansowanie w kwocie 2 478 880,50 zł t.j. 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekt zakłada wymianę 2 235 starych opraw oświetleniowych na nowe oprawy typu LED.

Za wymianą starych opraw sodowych na nowe – ledowe przemawia kilka czynników. Po pierwsze oświetlenie LED jest bardziej energooszczędne i nie zakłamuje kolorów w takim stopniu jak lampy sodowe, gdzie wszystko dookoła ma pomarańczową poświatę. Oświetlenie LED posiada ponadto znacznie dłuższą żywotność, ponieważ technologia LED może świecić nawet przez 50 000 godzin dając równomierne światło. Najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalają nam w szerszym zakresie dbać o środowisko naturalne. Gmina Pińczów ze swoimi licznymi walorami turystycznymi od dawna kładła szczególny nacisk na proekologiczne działania, a wymiana oświetlenia ulicznego jest tego dobrym przykładem. Dzięki finansowej pomocy pochodzącej z unijnego budżetu,  możemy  zrealizować szeroki projekt obejmujący teren całej naszej gminy”

Ekologiczne, estetyczne i oszczędne lampy ledowe oświetlą nie tylko miasto Pińczów, ale także wszystkie pozostałe miejscowości w gminie. Nowoczesne oprawy pojawią się w miejscowościach :  Aleksandrowie, Bogucicach Pierwszych, Bogucicach Drugich, Borkowie, Brześciu, Bugaju, Byczowie, Chrabkowie, Chruścicach, Chwałowicach, Gackach, Grochowiskach, Koperni, Kowali, Kozubowie, Krzyżanowicach Dolnych, Krzyżanowicach Średnich, Leszczach, Marzęcinie, Młodzawach Dużych, Młodzawach Małych, Mozgawie, Nowej Zagości, Orkanowie,  Pasturce, Podłężu, Sadku, Skowronnie Dolnym, Skowronnie Górnym, Skrzypowie, Starej Zagości, Szarbkowie, Szczypcu, Unikowie, Woli Zagojskiej Dolnej, Woli Zagojskiej Górnej, Włochach, Zagorzycach, Zakrzowie i Zawarży.

do projektu

 

"ZDALNA SZKOŁA"

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak przekazał w dniu 09.04.2020 r. dyrektorom szkół podstawowych z terenu Gminy Pińczów sprzęt komputerowy dla najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli w związku z wprowadzeniem zdalnej nauki. Środki na ich zakup pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zdalna szkoła”. Gmina Pińczów 2 kwietnia złożyła wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. W ramach Programu zakupionych zostało 41 komputerów przenośnych na łączną kwotę 69 085,00.

„Dziękuję pracownikom Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Zamówień Publicznych za błyskawiczne przygotowanie wniosku oraz przeprowadzenie procedury zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów” – powiedział burmistrz Włodzimierz Badurak.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. .

Zakupione laptopy za pośrednictwem szkół zostaną użyczone uczniom, którzy do tej pory nie posiadali komputerów w swoich domach i tym samym nie mogli zdalnie uczyć się wraz z innymi.

loga komputery

loga komputery 2

komputery 1

komputery 2

komputery 3

komputery projekt

 

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W KOZUBOWIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozubowie otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 295 000,00 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wyskokości 40 000,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Volvo.

NFOŚIGW logo              publikacje

 

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PIŃCZÓW 

loga oczyszczalnie

Gmina Pińczów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania  pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pińczów” na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Pińczów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W  ramach projektu zaplanowano wykonanie  101 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wartość zadania to 1 347 895,50, dofinansowanie 63,63%.

 

"CYFROWA GMINA"

cyfrowa gmina