Powróć do: 2023

Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcin

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowości Marzęcin, na dz. nr ewid. 98, 481, 681, od km 0+000 do km 0+260, dł. 260m

 

Zakres robót:

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno–bitumicznych o szerokości 3,00 m i grubość 6 cm (warstwa ścieralna 3 cm + warstwa wyrównawcza 3 cm), wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubość do 15 cm, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m; Przebudowa drogi na odcinku 260 mb.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji:       163 890,12 zł

Dofinansowanie (źródło):                             129 636,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2023r.

Wkład własny:                                                    34 254,12 zł

 

Termin realizacji:

Inwestycja zrealizowana (zadanie zakończono i odebrano grudzień 2023 roku)

 

Zdjęcia:

droga_marzęcin_w_trakcie_realizacji_nawierzchnia_asfaltowa
droga marzęcin w trakcie realizacji nawierzchnia asfaltowa