Program Agroenergia

Agroenergia to program, dzięki któremu rolnicy indywidualni chcący zainwestować m.in. w odnawialne źródła energii mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity budżet programu opiewa na 200 milionów złotych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2019 roku.

Z programu Agroenergia może skorzystać rolnik, który jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha. Osoba ta musi osobiście prowadzić gospodarstwo i być co najmniej od 5 lat mieszkańcem gminy, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa. Celem programu jest wsparcie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii, które  pozwolą na ograniczenie negatywnego wpływu działalności rolniczej na środowisko.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 800 tys. zł. W przypadku pożyczki będzie to nawet do 100%. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Dofinansowaniu podlegają inwestycje w nowe źródła energii elektrycznej i cieplnej:

  • elektrownie wiatrowe do mocy 3 MWe
  • systemy fotowoltaiczne od 50 kWp do 1 MWp
  • małe elektrownie wodne do 5 MWe
  • źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt
  • kolektory słoneczne
  • biogazownie – obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego
  • pompy ciepła

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (konieczny jest podpis elektroniczny), w terminie do 20 grudnia 2019 r. za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Oprócz wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w NFOŚiGW lub przesłać pocztą, wygenerowany w GWD wydruk na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. pod linkiem: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/.

 

Osoby do kontaktu w sprawie programu:

Filip Popowicz nr tel.: 22 45 90 969    

Wojciech Jarosiński nr tel.: 22 45 90 371