Powróć do: Opłaty

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1.   D E K L A R A C J A   O   WYSOKOŚCI   OPŁATY   ZA   GOSPODAROWANIE   ODPADAMI   KOMUNALNYMI

 

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Pińczów, na której powstają odpady komunalne, jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 września 2020 r. nie ma już możliwości wyboru metody zbierania odpadów –

– w s z y s c y   m i e s z k a ń c y   m a j ą   o b o w i ą z e k   i c h   s e g r e g a c j i   !!!

 


 

Gdzie znaleźć Druk Deklaracji ?

 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (ul. 3 Maja 10) w Punkcie Informacyjnym lub w Wydziale Finansowo-Budżetowym (pok. nr 8 i nr 12),
 • w link’u dostępnym na dole strony.

 


 

Gdzie złożyć wypełnioną Deklarację ?

 • w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pok. nr 29),
 • przesłać na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

Wydział Finansowo-Budżetowy

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

 • za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie e-PUAP:

Złóż e-deklarację przez e-PUAP

 

Informujemy, że do prawidłowego złożenia deklaracji drogą elektroniczną wymagane jest posiadanie:

 • Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego

            lub

 • Profilu Zaufanego

Przed przystąpieniem do składania deklaracji drogą elektroniczną najlepiej jest skontaktować się z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pok. nr 8 i nr 12).

 


 

W razie nie złożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych

w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości - Burmistrz Miasta Pińczów w drodze decyzji

ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!!

 
 

2.   S T A W K A   O P Ł A T Y   ZA   GOSPODAROWANIE   ODPADAMI   KOMUNALNYMI


W Gminie Pińczów opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne, budynki kilku i wielorodzinne) stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty:

 

Stawka opłaty od 1 osoby:                                                                                                        19,50 zł

 

Celem OBNIŻENIA stawki opłaty można skorzystać z 2 ulg:

 

1.  Ulga za kompostowanie odpadów:                                                                    2 zł

Stawka po zastosowaniu ulgi:                                                               19,50 zł2 zł = 17,50 zł

 

2.  Ulga z tytułu Karty Dużej Rodziny (KDR):                                                     20 %

 

Stawka bez kompostownika: Stawka z kompostownikiem:
Obliczanie ulgi:
19,50 zł x 20 % = 3,90 zł Oszczędności 17,50 zł x 20 % = 3,50 zł Oszczędności
Stawka po zastosowaniu ulgi:
19,50 zł – 3,90 zł = 15,60 zł 17,50 zł – 3,50 zł = 14,00 zł

 

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny (KDR) ?

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pińczowie.

 

Aby ją otrzymać należy złożyć poniższy wniosek w wyżej wymienionej placówce:

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

 


 

Mieszkańcy budynków kilku i wielorodzinnych:         wnoszą opłaty na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, które później rozliczają się z gminą.
Mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych:                                                         rozliczają się bezpośrednio z gminą.

 


 

TERMINY PŁATNOŚCI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania w terminach płatności tożsamych z terminami płatności zobowiązań podatkowych (podatków), tj.:

 

za I kwartał: do 15 marca
za II kwartał: do 15 maja
za III kwartał: do 15 września
za IV kwartał: do 15 listopada

 


 

D O S T Ę P N E   S P O S O B Y   W N O S Z E N I A   O P Ł A T   :

 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (godziny otwarcia: 8ºº - 14ºº),
 • na indywidualny rachunek bankowy,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

PKO Bank Polski S.A.:

Nr: 42 1020 2629 0000 9002 0404 2164

 
 

Informujemy, że w pińczowskim Oddziale PKO Banku Polskiego S.A., pod adresem ul. Batalionów Chłopskich 7 (naprzeciw Poczty Polskiej), istnieje możliwość

d o k o n y w a n i a   w p ł a t   B E Z   P R O W I Z J I   !!!

 
 

Pliki do pobrania: