Położenie geograficzne

Gmina Pińczów położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego w rejonie zwanym Ponidzie, na wysokości 220-250 m n.p.m., na terenie Niecki Nidziańskiej.
Miasto położone jest 44 km na południe od Kielc i 90 km na północ od Krakowa.
Gmina Pińczów na charakter rolniczo- przemysłowy.

Klimat gminy zalicza się do rejonu Śląsko-Krakowskiego i dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. Amplituda temperatur skrajnych wynosi tu 60 0C a średnia roczna temperatura zawiera się pomiędzy 7,5- 8 0C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia wieloletnia temperatura wynosi 17,6 0C. Najzimniej jest w styczniu, gdy średnia temperatura spada poniżej -3 0C.

Opady atmosferyczne w rozkładzie rocznym wynoszą 600 mm. Największe opady miesięczne notowane są w lipcu a najmniejsze w styczniu i lutym. Średnio rocznie notuje się 150 -160 dni z opadami. Średnio w roku notuje się 62 dni bezchmurnych i 122 dni całkowicie zachmurzonych.

Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie i północno zachodnie. Są to wiatry słabe - o średniej rocznej prędkości 5 m/s.

Zasoby ochrony środowiska

Na obszarze Gminy Pińczów występuje zespół Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w skład którego wchodzą:

Złoża mineralne

Spośród występujących na terenie gminy kopalin największe znaczenie mają osady chemiczne (gipsy), utwory węglanowe (wapienie) oraz utwory okruchowe (piaski i żwiry).
Wychodnie gipsów koncentrują się w północno-wschodniej części gminy w rejonie Chwałowic, Szarbkowa i Borkowa oraz w południowej części w sąsiedztwie Bogucic, Leszcz, Gacek, Marzęcina, Woli Zagojskiej, Winiar oraz Zagości.

Reprezentowane przez wapienie i margle surowce węglanowe znajdują się w obrębie Garbu Wójczańsko-Pińczowskiego, a także wydobywane incydentalnie na potrzeby budownictwa lokalnego w rejonie Młodzaw Małych.

Występowanie złóż kruszyw naturalnych (piasku i żwiru) koncentruje się głównie w rejonie Brześcia, Bogucic, Pińczowa, Zakrzowa, Młodzaw Dużych i Marzęcina.

Złoża udokumentowane, obecnie eksploatowane lub, dla których podjęcie eksploatacji nie budzi wątpliwości obejmują:

Komunikacja

Na terenie Gminy Pińczów nie występują drogi zaliczane do kategorii dróg krajowych. Długość dróg o znaczeniu wojewódzkim wynosi 11,3 km, są to drogi numer 766 i 767. Długość dróg o znaczeniu powiatowym wynosi 105 km, w tym tylko 83,2 km dróg posiada nawierzchnię ulepszoną. Ogólna długość dróg gminnych wynosi 85 km. Teren gminy obsługiwany jest komunikacją kołową pasażerską, która zapewnia połączenia bezpośrednie prawie wszystkich sołectw.

W gminie funkcjonuje linia kolejowa normalnotorowa, 1 tor zelektryfikowany w relacji Kielce (Sitkówka) - Busko Zdrój, oraz linia kolejowa wąskotorowa. W odległości 10 km przebiega szerokotorowa linia kolejowa LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa) co może mieć ogromne znaczenie przy transporcie towarów na trasie Zachodnia Europa - Wschodnia Azja.