Opieka społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.
Ul. Złota 7, 28-400 PińczówTel. 041 3572432, fax 041 3572711

https://www.mgops.pinczow.pl/
 

Kierownik: mgr Andrzej Piekoszewski

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Ośrodek, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizuje zadania wynikające z:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej  gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego /środowiskowego/ w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu.

 Pamiętaj, że wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pracownik socjalny, po zapoznaniu się z Twoją sytuacją życiową, zaproponuje rodzaj, formę i rozmiar świadczenia odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.