Konkursy dla organizacji pozarządowych

Do 3 lutego 2020 roku organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wzór oferty, umowy oraz wymagania konkursowe znajdują się na stronie: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/601533/Zarz%C4%85dzenie-4_2020