Instalacje Fotowoltaiczne Program "Mój Prąd"

Informujemy, że został ogłoszony rządowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych pn. "Mój Prąd". Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i wynosić będzie nie więcej niż 5 000 zł. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie i początek ich przyjmowania planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Szczegółowe założenia, przygotowanego przez Rząd, programu „Mój Prąd” są następujące:
dofinansowanie przyznawane będzie do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
- dofinansowanie przekazywane będzie w formie bezzwrotnej;
- wysokość dofinansowania: do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej jednak niż 5 000 zł;
- koszty kwalifikowane, to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
- instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
- beneficjentem programu będzie osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
- wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej, a przesłać je będzie można np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
- kwalifikacja kosztów: w programie kwalifikowane (tj. podlegające dofinansowaniu) będą koszty poniesione przez osobę fizyczną od 23 lipca 2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
- projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru (tj. przed 23 lipca 2019 r.), natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW - w praktyce znaczy to, że wnioski o dofinansowanie mogą być składane po zakupie i montażu instalacji
PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
- wnioskodawca (osoba fizyczna) składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
- do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
- dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
- projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
- beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
- beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
- nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Jeżeli wnioskodawca (osoba fizyczna) otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu dotacyjnego, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”.
Informacje o nowym programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
Źródło informacji:
https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html