Gospodarka odpadami

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pińczów znajduje się tutaj: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 01.03.22 - 28.02.23r. 

 

Najnowszy harmonogram mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z terenu miasta i gminy Pińczów TUTAJ

 

Publikujemy analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów za 2021 rok. Dokument do pobrania: TUTAJ

 

ARCHIWUM

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pińczów znajduje się tutaj: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2022 R.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pińczów znajduje się tutaj: Harmonogram odbioru odpadów

Aktualny harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci z miasta Pińczów znajduje się tutaj: Harmonogram

 

APEL PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W związku ze stanem pandemii oraz zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, stosowaniem i używaniem rękawiczek ochronnych, znacznie wzrosła ilość odpadów zużytych środków ochrony osobistej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju w trosce o zdrowie nas wszystkich kieruje apel do Władz Gmin o zwrócenie szczególnej uwagi na zanieczyszczenie przestrzeni publicznej (tj. ulic, chodników, przystanków, parków), poprzez nieprawidłowe postępowanie ze zużytymi środkami ochrony osobistej, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii. Istotne jest zachowanie porządku i bieżącej czystości na terenie gmin, jak również zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku. W przypadku sklepów i innych prywatnych nieruchomości, ich właściciele zobowiązani są do sprzątania terenu. Pracownicy, sprzątający rozrzucone rękawiczki, są narażeni na zakażenie koronawirusem. Dlatego, tak ważne jest zachowanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem, odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych, co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

 

K O M U N I K A T

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa apelujemy do mieszkańców o ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Prosimy o przemyślane zakupy towarów, z jak najmniejszą ilością opakowań jednorazowych (butelki plastikowe, papier, szkło) celem ograniczenia masy odpadów. W naszym mieście masa odpadów ciągle wzrasta i za ostatni miesiąc wyniosła 400 ton.

Prosimy o ograniczenie odpadów biodegradowalnych powstałych w wyniku wiosennych porządków i zagospodarowanie ich na kompostownikach.

Tak ogromna ilość odpadów szczególnie powstająca w budynkach wielorodzinnych może powodować opóźnienia w ich odbiorze.

Z wnioskiem o ograniczenie masy odpadów zwracają się firmy świadczące usługę odbioru, ponieważ ich pracownicy są szczególnie narażeni na zarażenie koronawirusem.

Ze względu na ograniczenia w stanie osobowym załóg przedsiębiorców odbierających odpady komunalne zaistniała konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zachowanie ciągłości odbioru odpadów w obecnych stanie zagrożenia epidemicznego. W związku z powyższym odbierane będą przede wszystkich odpady zmieszane i „bio”. Odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny (papier, szkło, plastik) realizowany będzie w drugiej kolejności.

Zadbajmy wszyscy o zdrowie i życie ekip komunalnych.

 

Gospodarka odpadami po nowemu

1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Zgodnie z nowelizacją od 1 lipca 2013 roku Miasto i Gmina Pińczów przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W przypadku nie spełnienia przez Gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Kary te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, które Gmina będzie musiała pokryć ze swojego budżetu. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni prawidłowy odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu.

W interesie wszystkich mieszkańców naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzi nasze wydatki.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej www.pinczow.com.pl.