Powróć do: 2024

Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie

Tytuł inwestycji:

Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania : „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pińczów”.

 

Zakres robót:

Roboty budowlane obejmują budowę ulicy Ogrodowej w Pińczowie, tj. drogi gminnej klasy D, od km 0+000,00 do km 0+706,93 wraz z drogą poprzeczną  (sięgaczem) w km 0+361,34 ulicy Ogrodowej, od km 0+000,00 do km 0+202,55, w tym budowa jezdni, chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, przebudowa infrastruktury kolidującej (sieć energetyczna i teletechniczna); Łączna długość drogi – 909 m. W zakres zadania wchodzi także budowa kolektora sieci kanalizacji deszczowej w zaprojektowanej ul. Dziubińskiego wraz ze studniami  rewizyjnymi, celem odprowadzenia wód opadowych z ul. Ogrodowej do kolektora w ul. Wyszyńskiego oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej i od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt robót budowlanych:                         7 979 551,05 zł                 

Dofinansowanie (źródło):                                                Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 772 823,18 zł

Wkład własny:                                                                       276 727,87 zł

 

Termin realizacji:

listopad 2025 rok

 

Zdjęcia:

ogrodowa_1
Ulica Ogrodowa stan istniejący 1 

 

ogrodowa_2
Ulica Ogrodowa stan istniejący 2