Archiwum

Powrót do listy aktualności

Z sesji Rady Miejskiej 05.12.2007

5 grudnia  2007 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni rozpatrzyli i podjęli uchwały dotyczące m.in ustalenia stawek podatków na 2008 rok, wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy oraz podjęcia zamiaru likwidacji dwóch szkół.

Podjęte uchwały dotyczyły:

- zmian w budżecie Gminy na rok 2007 - wśród zmian znalazły się m.in.: zwiększenie środków na budowę przydomowych oczyszczalni w Orkanowie, przeznaczenie środków na remont świetlicy w Szczypcu oraz przeznaczenie środków na organizację „Sylwestra pod gwiazdami” dla PSCK

- ustalenia stawek podatku rolnego na 2008 rok – ustalono, że dla gospodarstw rolnych stawka podatku równać się będzie równowartości pieniężnej 2,5 kwintala żyta tj. 95 zł z 1 ha przeliczeniowego, dla pozostałych gruntów – 190 zł

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok – radni przyjęli stawki podatku od gruntów (dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,64 zł od 1m2; nad jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,20 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni) od budynków lub ich części (m.in. mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 od 1m2); oraz od budowli.

- zwolnień od podatku od nieruchomości – od podatku od nieruchomości zwalnia się grunty, budynki lub ich części oraz budowle będące w posiadaniu gminnych jednostek administracyjnych działających w formie jednostek budżetowych, grunty i budynki stanowiące mienie gminne nie oddane w posiadanie zależne, grunty i budynki stanowiące mienie OSP i instytucji kultury, nieruchomości będące w posiadaniu MOSiR oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte przez rolników (płatników podatku rolnego oraz emerytów i rencistów na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników)

- opłaty od posiadania psów na 2008 rok – stawka podatku wyniesie 36 zł

- ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru – opłata miejscowa wyniesie 1,75 zł od osoby, zwolnieni są z niej: osoby niepełnosprawne, dzieci, ucząca się młodzież, emeryci, renciści, sportowcy przebywający na zgrupowaniach i obozach szkleniowych

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2008 rok – ustalono stawki dzienne opłaty targowej w wysokościach (od każdej wystawionej sztuki bydła i koni – 5 zł, trzody chlewnej i innych zwierząt – 1 zł), sprzedaży z wozu konnego – 5 zł, sprzedaży z koszyka – 3 zł, sprzedaży ze straganów (za wyjątkiem owoców i warzyw) – 8 zł, przy sprzedaży ze straganów owoców i warzyw – 5 zł, przy sprzedaży z samochodu dostawczego – 10 zł, przy sprzedaży z samochodu ciężarowego – 20 zł, przy sprzedaży tuszy mięsa z samochodu ciężarowego – 20 zł, przy sprzedaży tuszy mięsa z samochodu specjalistycznego – 32 zł, przy sprzedaży półtuszy mięsa z samochodu specjalistycznego – 18 zł, przy sprzedaży z obwoźnych punktów małej gastronomii – 18 zł, przy sprzedaży mebli – 32 zł. Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 631,94 zł.

- przekazania dojścia od ul. Republiki Pińczowskiej do obiektów Gimnazjum Nr 2, im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie przy ul. 1 Maja 5a,

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu – nieruchomość gruntowa przy ul. Grodziskowej (powierzchnia 448 m2), cena wywoławcza 8 300 zł

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu – nieruchomość położona przy ul Grodziskowej (powierzchnia 2150m2), cena wywoławcza 27 000 zł

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu – nieruchomość gruntowa położona w Brześciu (powierzchnia 0,32 ha), cena wywoławcza 6 300 zł

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej – sprzedaż na rzecz Rigips Polska – Stawiany Sp z o.o. nieruchomości gruntowych, na których urządzona jest droga gminna. Cena nieruchomości 2 440 000 zł wg wyceny rzeczoznawcy.

- pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 002907 T Szarbków – Borków,

- określenia warunków udzielenia poręczenia w formie zabezpieczenia spłat w postaci weksla „in blanco” pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach dla Wodociągów Pińczowskich Sp. zo.o. w Pińczowie – poręczenie dla Wodociągów Pińczowskich do kwoty 400 000 zł w formie spłaty weksla „in blanco” na zadanie pn Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – studium wykonalności projektu

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Unikowie – zamierza się zlikwidować szkołę z dniem 31.08.2008. W szkole uczy się obecnie 16 dzieci w tym 3 w klasie „0”. Zlikwidowanie placówki podyktowane jest względami ekonomicznymi, edukacyjnymi i ogólnorozwojowymi dzieci.

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szarbkowie - zamierza się zlikwidować szkołę z dniem 31.08.2008. W szkole uczy się obecnie 14 dzieci w tym 6 w klasie „0”. Zlikwidowanie placówki podyktowane jest względami ekonomicznymi, edukacyjnymi i ogólnorozwojowymi dzieci.

- uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2008 r.

- powołania członków Kapituły nadającej tytuł „Osobowość Roku Gminy Pinczów” – w składzie kapituły znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Dziubiński, Bożena Szatkowska-Mostek, prof. dr hab Adam Massalski

Radni wysłuchali również informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.