Archiwum

Powrót do listy aktualności

Spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski 15.03.2016

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Możliwości tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w konkursie ogłaszanym w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020”, organizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbędzie się 18 marca 2016 r. o godz. 9:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej przy ul. S. Żeromskiego 12 w Kielcach.

Podczas spotkania przedstawione zostaną możliwości tworzenia projektów z Podziałania 8.1.1 „Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3” RPOWŚ 2014-2020, w ramach konkursu ogłaszanego w I kwartale 2016 r.

W ramach ww. konkursu dofinansowanie będzie przyznawane na:

- tworzenie nowych żłobków oraz klubów dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);

- tworzenie nowych miejsc w istniejących żłobkach i klubach dziecięcych (w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami);

Wsparcie tworzenia i rozwoju usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie;

Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki nad dzieckiem do lat 3.

Na dofinansowanie projektów, wspierających rozwój opieki nad dziećmi do lat 3, Zarząd Województwa przeznaczył w tegorocznym konkursie kwotę blisko 12 mln złotych.

Podczas spotkania omówione zostaną kryteria naboru i oceny projektów w ramach ww. Poddziałania, ponadto zasady kwalifikowalności wydatków. Elementem spotkania będzie także szczegółowa prezentacja zasad prawidłowego tworzenia projektów w oparciu o Generator Wniosków EFS.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 15.03.2016 r. na adres: ann.jurkowska@sejmik.kielce.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23.