Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 19.11.2019

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 27 listopada 2019 roku /środa/ o godz. 9-tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.  

                                           Projekt porządku obrad przewiduje :

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 16 października 2019 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2019 rok,

2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2019 – 2035,

3) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,

4) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok,

5) opłaty od posiadania psów,

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

7) wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2020 rok,

8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

9) przystąpienia do Związku Miast Polskich,

10) uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie,

11) uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie,

12) rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów,

13) uzupełnienia składu Kapituły nadającej tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów”,

14) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

15) ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich,

16) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

17) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

7. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy Pińczów z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku.

8. Informacja o możliwości wykonywania pracy przez skazanych, osadzonych w Zakładzie Karnym w Pińczowie w 2020 roku.

9. Rozpatrzenie wyników z kontroli działalności pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bogucicach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 25 października 2019 r.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej od 4 grudnia 2018 roku do 27 listopada 2019 roku.

11. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania za okres od 3 grudnia 2018 roku do 27 listopada 2019 roku.

12. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnej za okres od 3 grudnia 2018 roku do 27 listopada 2019 roku.

13. Interpelacje i zapytania radnych, informacje, komunikaty i wolne wnioski.

14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.