Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 12.10.2016

Otwarcie sesji nastąpi w dniu 26 października 2016 roku /środa/ o godz. 10 - tej w sali teatralnej Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie przy ulicy Piłsudskiego 2 A.

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 7 września 2016 r.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w okresie między sesjami.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego t.j. samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury.

7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 roku.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,

    2) zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2016 rok,

    3) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla  Gminy Pińczów na lata 2016 – 2031,

    4) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów,

    5) przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pińczów na lata 2015-2022”,

    6) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pińczów na lata 2017 – 2031”,

    7) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów,

    8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

    9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy,

    10) zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów,

    11) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,

    12) zmiany uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz zabudowie szeregowej, będących przedmiotem najmu,

9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pińczowie za 2015 rok.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym      2015/2016.

11. Rozpatrzenie wyników kontroli bieżącej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie  przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 sierpnia 2016 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

12. Rozpatrzenie wyników kontroli bieżącej działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 sierpnia 2016 r. i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

13. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pińczowie.

14. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Pińczowie.

15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez pracowników gminy.

16. Interpelacje i zapytania radnych.

17. Informacje, komunikaty i wolne wnioski.

18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Radkiewicz