Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja Rady Miejskiej 20.12.2007

28 grudnia  2007 roku /piątek/   o godz.10- tej  w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury  przy ul. M. Józefa  Piłsudskiego 2a odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Pińczowie.

Projekt porządku obrad przewiduje :
 1  Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Wolne wnioski i interpelacje radnych.
6.  Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy w Pińczowie
7   Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 rok
a) wystąpienie Skarbnika Gminy,
b) opinia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały w sprawie: - uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
• zmian w budżecie Gminy na rok 2007,
• zmiany uchwały Nr XVIII/139/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości,
• wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
• ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych świadczone przez jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie,
• wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Pińczów,
• ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich wypłacania,
• zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku dotyczącej ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza,
• określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
• wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie zatwierdzenia porozumienia dotyczącego realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pińczów i Gacki”,
• ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, dodatki do wynagrodzenia nauczycieli oraz regulaminu nagród Burmistrza,
• przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu,
• zmieniająca uchwałę Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia liczebności osobowej stałych komisji rady miejskiej,
• wprowadzenia  zmian w uchwale Nr II/4/06 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie ustanowienia składów osobowych stałych komisji rady miejskiej,
• wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Do Spraw Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Pińczowie,
• uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pińczowie na 2008 rok
9.  Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Omasta