Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SZOZ 17.03.2016

Ogłoszenie o konkursie   na stanowisko

Dyrektora  Samorządowego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Pińczowie, 

ul.  Klasztorna 6, 28-400 Pińczów 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1  oraz  ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2015 r.,  poz. 618 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r., poz. 182) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

Siedziba podmiotu leczniczego:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie - ul. Klasztorna 6, 28-400 Pińczów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 800 do 1500 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku.

Kandydat na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

1. posiadać wykształcenie wyższe ;

2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

3. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

   1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

  2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska (dyplom ukończenia wyższej uczelni  ewentualnie ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie);

   3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

  4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

  5) dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy;

  6) zaświadczenie o niekaralności;

  7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia  postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SZOZ.

W przypadku składania kserokopii dokumentów o których mowa w punkcie 2) i 4) winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie (pok. nr 29), ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów w godz. od 7:30 do 15:30 w dni robocze najpóźniej do dnia 18.04.2016r. do godz. 15:00. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do kancelarii Urzędu Miejskiego.

Na kopercie  z dokumentami kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”. 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych  kandydatur  do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert  przez kandydatów.  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pińczów

mgr  inż. Włodzimierz Badurak

 

Pińczów, dnia 17.03.2016r.