Archiwum

Powrót do listy aktualności

Oczyszczalnia ścieków w Pińczowie będzie modernizowana 21.04.2017

W dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wodociągami Pińczowskimi na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów”. Umowę podpisali ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu p. Kazimierz Kujda oraz Pełnomocnik, p.o. Głownego Księgowego p. Janusz Topolski, a Wodociągi Pińczowskie reprezentowali Prezes Zarządu p. Andrzej Głogowiec oraz Prokurent p. Zdzisław Chrobot.

wodociągi

Projekt realizowany będzie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 26 335 442, 28 zł.

Wartość dofinansowania kosztów kwalifikowalnych inwestycji to 63,75%.

W skład inwestycji wchodzi 5 zadań:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Pińczowie

- wykonanie awaryjnego ujęcia wody przy ul. 7 Źródeł

- budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirki i Wigury

- budowa sieci wodociągowej przy ul. Leśnej

- stworzenie elektronicznego systemu obsługi sieci wod-kan (GIS) na terenie aglomeracji Pińczów

Realizacja zadania planowana jest na 3 lata, a zakończenie przewidziane w 2020 roku.

Dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak z tej okazji złożył gratulacje na ręce prezesa Wodociągów Pińczowskich p. Andrzeja Głogowca oraz kierownika inwestycji p. Zdzisława Chrobota. Omówiono również harmonogram realizacji projektu oraz zakres wsparcia tej inwestycji przez Gminę.

wodociągi 2