Archiwum

Powrót do listy aktualności

Nowe studium 14.12.2007

Od 24 grudnia 2007 w Urzędzie Miejskim w Pińczowie wystawiony będzie do wglądu mieszkańców projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Pińczowa, Skrzypiowa, Włoch, Brześcia i Paturki.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pińczów, dla obszaru miasta Pińczowa i obszarów sołectw: Włochy, Brze-ście, Pasturka, Skrzypiów w dniach od 24 grudnia 2007 r. do 08 lutego 2008 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Pińczów, ul. 3 Maja 10, w godzinach od 8oo do 15oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2008 r. w sie-dzibie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury przy ul.Piłsudskiego 2a , o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pińczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2008 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów