Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Piń 17.06.2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 23.06.2016r. do dnia 23.07.2016 r. w formie:

1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w dniu 08.07.2016r.

2) Wśród interesariuszy zostaną rozprowadzone ankiety, które będą też udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

- drogą elektroniczna na adres: www.sekretariat.pinczow.com.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pińczowie; ul.3 Maja 10; 28-400 Pińczów

- bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 23.06.2016r.

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pińczowie pod adresem http://www.pinczow.com.pl

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie,

- w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Uwaga!

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

- z data wpływu przed dniem 23.06.2016r i po dniu 23.07.2016r.

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,

- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).