Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji Ekorozwój Ponidzia 13.11.2015

                                                                                Pińczów dnia 13 listopada 2015

Fundacja Ekorozwój Ponidzia

Ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

Ogłoszenie

Rada Fundacji Ekorozwój Ponidzia ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

a) Posiadać wyższe wykształcenie magisterskie,

b) Nie być karanym za przestępstwa umyślne,

c) Posiadać 4 letni staż pracy, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym (pod pojęciem stanowiska kierowniczego może być doświadczenie kierowania zespołem ludzkim minimum 3 osób w ramach danej jednostki),

d) Posiadać ogólną znajomość wiedzy o Fundacjach, Stowarzyszeniach i Spółkach Prawa Handlowego,

Funkcja Prezesa Zarządu jest nieodpłatna (Prezes pracuje społecznie) przez okres 4 lat.

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wniosek o powołanie na stanowisko Prezesa Fundacji

b) Kserokopie dyplomu

c) Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwa umyślne

d) Kwestionariusz osobowy z wykazem stażu pracy

Termin składania ofert upływa 27 listopada 2015 r. godz. 15:30 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji Ekorozwój Ponidzia”.

Rozstrzygnięcie nastąpi prze komisję konkursową „Radę Fundacji” w dniu 01 grudnia 2015 r.

Kazimierz Pajchel

Przewodniczący Rady Fundacji