Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów 23.09.2015

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pińczowie wpływa coraz więcej skarg mieszkańców Powiatu dotyczących umów sprzedaży energii elektrycznej oraz umów dotyczących świadczenia usług telekomunikacyjnych zawartych za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, którzy odwiedzają domy konsumentów. W wielu przypadkach zawierając przedmiotowe umowy Konsumenci nie są należycie informowani, iż zawierają umowę z innym dostawcą energii niż dotychczasowy oraz nie zwracają uwagi na cenę jednostkową sprzedawanej energii.

Mając powyższe na uwadze Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pińczowie apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności przy zawieraniu tego rodzaju umów, jak również podejmowanie przemyślanych decyzji o ich zawieraniu, w szczególności poprzez:

  1. Zwrócenie uwagi, czy umowa ta jest zawierana z Państwa dotychczasowym dostawcą energii, czy też nowym,
  2. Przemyślenie decyzji, czy ewentualne zawarcie przez Państwa umowy z nowym dostawcą energii jest dla Państwa opłacalne,
  3. Zanim złożycie Państwo swój podpis na jakiejkolwiek kartce papieru upewnijmy się, co tak naprawdę podpisujemy. Szczególną uwagę zwracajmy uwagę na to, co jest napisane drobnym drukiem. Pod żadnym pozorem nie udostępniajmy nikomu swoich danych osobowych. Upewnijmy się czy osoby, które nas odwiedzają rzeczywiście są tymi, za które się podają. Żądajmy okazywania legitymacji, zadzwońmy do instytucji, na które się powołują.

Jednocześnie przypominam, iż Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. umowę o sprzedaż energii elektrycznej, lub umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartą przez przedstawiciela handlowego) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od przedmiotowych umów po upływie 14 dni od ich zawarcia, jest możliwe, lecz pociąga za sobą obowiązek zapłaty na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego tzw. Opłat jednorazowych.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pińczowie

Mgr Joanna Chałuda