Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji 08.02.2016

Informujemy, że w zakończonych konsultacjach określonych w:

1) Zarządzeniu nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) na lata 2016 – 2020

2) Zarządzeniu nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2016-2018

 

nie wpłynęły w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Pińczowie żadne uwagi i wnioski dotyczące w/w projektów.