Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gmi 27.04.2016

Urząd Miejski w Pińczowie informuje, że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się na terenie tut. Gminy, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów, a także do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Wynika to z zasad obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów oraz innych odpadów pochodzących z produkcji.

W związku z powyższym właściciel Firmy jest zobowiązany zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów, powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie.

Informację na temat wykazu podmiotów odbierających odpady komunalne, wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej, uzyskać można w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim, piętro I, pokój  nr 26 oraz na stronie internetowej Urzędu www.pinczow.com.pl w zakładce: Nowa gospodarka odpadami – wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pińczów.