Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
25°C

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fotowoltaika Nida" w obrębie Wola Zagojska i Leszcze w gminie Pińczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 1688), w związku z Uchwałą Nr LIII/575/2023 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fotowoltaika Nida” w obrębie Wola Zagojska i Leszcze w gminie Pińczów, a także art. 29, 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fotowoltaika Nida" w obrębie Wola Zagojska i Leszcze w gminie Pińczów [dalej projekt Planu] wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [dalej Prognoza].

Wyłożenie projektu Planu i Prognozy odbywać się będzie w dniach od 22 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 /pokój 33/, w godzinach od 730 do 1530 oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
https://bip.pinczow.com.pl/mpzp-fotowoltaika-nida-w-obrebie-wola-zagojska-i-leszcze-w-gminie-pinczow.html
Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące projektu Planu i Prognozy będzie można również uzyskać pod numerem telefonu 412345242.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Planu i Prognozy odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. w formie stacjonarnej, w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, początek o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Planu, może wnieść uwagi. Uwagi do planu należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 lipca 2024 r. w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pińczowie lub drogą pocztową na jego adres /ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów/ lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pinczow.com.pl lub na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego dostępnego pod adresem https://bip.pinczow.com.pl/druki-wnioskow-do-pobrania.html  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: o projekcie Planu i o Prognozie. Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy projekt Planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.   

Uwagi do Prognozy - stosownie do art. 40 cytowanej ustawy, mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email:sekretariat@pinczow.com.pl, w terminie do dnia 01 lipca 2024 r. 

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca taki posiada), informację czy wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Opcjonalnie wnoszący może podać dodatkowe dane do kontaktu: adres do korespondencji lub numer telefonu.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE. L. 119/1 z 04.05.2016r.) informuję, że:

­   Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów i są one podawane w celu złożenia uwag do Planu. 

­   Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest również za pomocą poczty elektronicznej (iod@pinczow.com.pl). 

­   Dane będą udostępniane wyłącznie odbiorcom (w celu realizacji pierwotnego celu). 

­   Dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa. 

­   Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpatrzenia.

­   Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 8a, art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz w związku z §11 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

­   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usuwania danych. 

­   Mają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.    

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!