Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Lokalizacja: Pińczów, ul. Republiki Pińczowskiej 10 

Prowadzący: Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. 28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 160

Tel.: 603 053786,

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.00 – 15.00, wtorek 10.00 – 17.00 

 

Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych prowadzonych na terenie Gminy Pińczów, objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W PSZOK odbierane są w każdej ilości dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące odpady:

1) papier
2) szkło
3) metale
4) tworzywa sztuczne
5) opakowania wielomateriałowe
6) bioodpady
7) popiół i żużel z palenisk domowych
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe
9) odpady niebezpieczne
10) przeterminowane leki i chemikalia
11) odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych
12) zużyte baterie i akumulatory
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
14) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
15) odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Dostarczane do PSZOK chemikalia przyjmowane będą w szczelnych (niecieknących) opakowaniach.

 

Odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych należy dostarczać do PSZOK zabezpieczone przed otwarciem.

 

Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, wyżej wymienionych odpadów, jeżeli:

- ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym

- nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pińczów

- nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

 

Dostarczane do PSZOK odpady podlegają ewidencji.

 

Właściciele nieruchomości dostarczający odpady komunalne do PSZOK zobowiązani są do:

- wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą dostarczone odpady

- rozładowania odpadów i ich umieszczenia w pojemnikach przeznaczonych dla danego rodzaju odpadu lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK (w przypadku bioodpadów, w pojemnikach należy umieszczać sam odpad bez worków, w których został dostarczony do PSZOK)

- w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikację odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu

- natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.