Ewidencja obiektów noclegowych

Zgodnie z Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), przedsiębiorca zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie nie będącym obiektem hotelarskim, powinien przed rozpoczęciem świadczenia usług zgłosić ten obiekt do ewidencji. 

Na terenie Gminy Pińczów ewidencję tychże obiektów oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów.


Załącznik nr 1  - wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pół biwakowych na terenie Gminy Pińczów
Załącznik Nr 2 – opis obiektu ( pola biwakowego)
Załącznik Nr 3 - deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów


Dokumenty od wnioskodawcy (strony) 
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Pińczów (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 ).

Załączniki:
1.Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 ). 
2.Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 ). 
3.Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny 
4.Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


Podstawa prawna:

1.Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r.Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), 
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r.     Nr 22, poz. 169). 
Forma załatwienia: wpis do ewidencji
Termin załatwienia: do 7 dni od otrzymania wniosku

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zobowiązany jest zgłaszać do ewidencji informacje o:
1.zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
2.uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
3.zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
4.zmianie liczby miejsc noclegowych,
5.zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.


Zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń:
„ art. 601 § 4 kto:
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia
- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”

Pobierz: Załącznik Nr 1

               Załącznik Nr 2

               Załącznik Nr 3