Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zwrot akcyzy dla rolników 29.08.2012

Do 31 sierpnia 2012 roku rolnicy chcący uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Dopłaty do paliwa rolniczego reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej( Dz.U. 2006 Nr 52, poz. 379) Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolniczej umożliwia dokonywanie w okresach półrocznych przez urzędy gmin zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, na podstawie przedkładanych przez nich faktur w kwocie nie przekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 l na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Ustalona stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,95 groszy zwrotu.

Wniosek o zwrot podatku zawiera:


• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę , siedzibę i adres producenta rolnego,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany,
• numer ewidencyjny PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu , który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
• oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza jest składany wniosek o zwrot podatku,
• pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
• numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
do wniosku o zwrot podatku dołącza się: oryginały faktur VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego wniosek) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 do 31 lipca 2012 roku.
Jeżeli osoba składająca wniosek posiada umowę dzierżawy gruntu, ujmowanego we wniosku, należy dołączyć kserokopię umowy do wniosku.

Informacje na temat dotacji do paliwa rolniczego udzielane są w Urzędzie Miejskim ( p.12 ) tel (041) 357 38 71 wew. 112.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego z paliwa rolniczego dostępne są w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Finansowo-Budżetowym, pokój nr 12, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku. Zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie około połowy maja na rachunek bankowy podany przez wnioskodawcę.