Archiwum

Powrót do listy aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej 04.12.2007

5 grudnia 2007 roku (środa) o godz.10- tej w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury przy ul. M. Józefa Piłsudskiego 2a odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Projekt porządku obrad przewiduje :

1 Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Wolne wnioski i interpelacje radnych.

6. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie Gminy z uwzględnieniem poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na rok 2007
- ustalenia stawek podatku rolnego na 2008 rok
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok,
- zwolnień od podatku od nieruchomości,
- opłaty od posiadania psów na 2008 rok,
- ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru,
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
- określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2008 rok,
- przekazania dojścia od ul. Republiki Pińczowskiej do obiektów Gimnazjum Nr 2. im. Adolfa Dygasińskiego w Pińczowie przy ul. 1 Maja 5a,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze bezprzetargowej,
- pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 002907 T Szarbków – Borków,
- określenia warunków udzielenia poręczenia w formie zabezpieczenia spłat w postaci weksla „in blanco” pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach dla Wodociągów Pińczowskich Sp. zo.o. w Pińczowie,
- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Unikowie,
- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Szarbkowie,
- uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie w 2008 r.
- powołania członków Kapituły nadającej tytuł „Osobowość Roku Gminy Pinczów”

9. Odpowiedzi na wolne wnioski i interpelacje radnych.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej,
Marek Omasta.