Archiwum

Powrót do listy aktualności

"Stop Spalaniu Śmieci!" - konkurs dla szkół 07.01.2020

REGULAMIN KONKURSU „STOP SPALANIU ŚMIECI!”

Przedmiot konkursu: Wykonanie pracy plastycznej ilustrującej podejmowane przez rodzinę działania na rzecz walki ze smogiem.

Prace mają przedstawiać m.in. problematykę palenia śmieci w domowych piecach, jako jednej z przyczyn powstawania smogu oraz sposoby jego zmniejszenia.

Cel Konkursu

 1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
 2. Wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności za lokalne środowisko.
 3. Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza – rozpowszechnienie wiedzy na temat niekorzystnych wpływów spalania śmieci w domowych piecach.
 4. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt
  i promowanie zdrowego trybu życia.
 5. Udział w konkursie ma na celu dotrzeć do jak największej liczby odbiorców przez umieszczenie prac konkursowych w kalendarzu firmowym w następnym roku kalendarzowym.

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o.
  w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, tel. 15 864 22 51, 15 816 51 02, e-mail: rcee@zgokrzedow.pl, zwany dalej Organizatorem.
 2. Ogłoszenie konkursu 07.01.2020 r.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń do 03.03.2020 r.
 4. Wyłonienie zwycięzców 12.03.2020 r.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych z 22 gmin Regionu V województwa świętokrzyskiego to jest: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina Nowy Korczyn, Miasto i Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Opatowiec, Miasto i Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec–Zdrój, Miasto i Gmina Szydłów, Gmina Tuczępy, Miasto i Gmina Wiślica, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Miasto i Gmina Stopnica, Gmina Złota, Gmina Gnojno.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa i nazwa szkoły.
 4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 techniką dowolną (np. rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie - akwarela, tempera, wyklejanki, collage).
 5. Przysłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie do przesłanej pracy, pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Zostaną przyznane 3 nagrody indywidualne za zajęcie I,II i III miejsca, to jest: zestawy malarskie.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Komisja ocenia nadesłane prace pod kątem prawidłowości z tematyką konkursu, estetyką wykonanych prac oraz wyobraźnią twórcy.
 5. Rozdanie nagród odbędzie się na pikniku firmowym w maju po uprzednim przesłaniu informacji do laureatów drogą telefoniczną i mailową

 

konkurs