Archiwum

Powrót do listy aktualności

Sesja z udziałem Marszałka 27.05.2009

Życzeniami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego rozpoczął swoje wystąpienie Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który na zaproszenie władz miasta, uczestniczył w dzisiejszych obradach Rady Miejskiej w Pińczowie. Marszałek omówił wykorzystanie pieniędzy unijnych w Województwie Świętokrzyskim, przedstawił projekty Gminy Pińczów, które mają szansę dofinansowania ze środków unijnych, odpowiadał również na pytania radnych.

„Pińczów ma swój klimat, swoją specyfikę.” – powiedział Marszałek – „Ma prawo żądać, aby być widzianym.” Służyć temu mają inwestycje realizowane dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych. „Fiszki, które gminy złożyły w połowie 2007 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego pokazały, które projekty są dla gmin najważniejsze. Aktualnie podpisywane są preumowy, również z Gminą Pińczów, które stanowią promesę, gwarancję na realizację tych projektów po złożeniu kompletnej dokumentacji.” – powiedział Adam Jarubas.

W tym roku Gmina Pińczów podpisała dwie preumowy: na kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów oraz przebudowę ul. Republiki Pińczowskiej. Jak zapewnił Marszałek, w czerwcu  podpisana zostanie kolejna – na przebudowę i modernizację Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Duże szanse na dofinansowanie ma również projekt modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a podpisanie preumowy nastąpi najprawdopodobniej w sierpniu. W tym tygodniu złożony zostanie wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. „Pod tym kątem Gmina Pińczów jest niewątpliwie liderem w województwie świętokrzyskim i jedną z najaktywniejszych gmin.” – powiedział Marszałek.

Adam Jarubas przedstawił również możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe w ramach ogłaszanych przez Zarząd Województwa konkursów. W ubiegłym tygodniu ogłoszono wyniku kilku z nich. W ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi dofinansowanie otrzymały: „Utworzenie Chaty Boguckiej – remont i modernizacja świetlicy” - projekt złożony przez Klub Rozwoju Regionalnego w Bogucicach oraz  „Centrum rekreacyjne – zagospodarowanie placu we wsi Mozgawa” - projekt Fundacji „Ekorozwój Ponidzia”. Wnioski, napisane zostały przy współpracy z Urzędem Miejskim w Pińczowie i otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości 20 000 zł, co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Dotację ze środków PFRON, w wysokości 4800 zł, otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik” z Pińczowa na projekt pod nazwą „Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych w przezwyciężeniu trudności życiowych.”  Miłą wiadomość przekazał Marszałek także dla Aeroklubu Regionalnego w Pińczowie. „Dziś ogłosiliśmy wyniki konkursu w ramach Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, w ramach którego Aeroklub otrzymał dofinansowanie do swojego projektu. Jest to najprężniejszy aeroklub w regionie.” – podkreślił Marszałek.

W dalszej części Marszałek odniósł się do pytań zadanych przez radnych. Radna Wioletta Wajs-Urban zapytała o budowę chodnika w Bogucicach i uzyskała zapewnienie, że w przyszłym roku inwestycja zostanie zrealizowana na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Pińczów a Świętokrzyskim Zarządem Dróg. Natomiast na pytanie radnego Henryka Różyckiego odnośnie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich Marszałek powiedział, że jako zarządca tej drogi dołoży wszelkich starań do zrealizowania tej inwestycji.

W dalszej części sesji radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:
- zmian w budżecie Gminy na rok 2009 – wśród zmian znalazło się m.in. zwiększenie środków na budowę wodociągu w Zawarży (25 000zł) oraz na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście – ul. Republiki Pińczowskiej (26 000zł)
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – z uwagi na realizację wcześniej zaplanowanych dużych inwestycji na obszarach wiejskich (budowa wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni, budowa i remonty dróg) odstąpiono od tworzenia funduszu sołeckiego w 2010 roku.
- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – dla grupy I (cele socjalno-bytowe) 2,64 zł/m3 plus VAT, grupa II (cele przemysłowe) 3,93 zł/m3 plus VAT, ścieki dostarczane do sieci – 3,04 zł/m3 plus VAT, ścieki dowożone do oczyszczalni 5,60 zł/m3 plus VAT. Nowa taryfa cenowa dla ścieków opadowych i roztopowych – 0,10 zł/m3 miesięcznie plus VAT dla dróg i parkingów oraz 0,12 zł/m3 miesięcznie plus VAT dla terenów przemysłowych.
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą i właścicielami garaży i pomieszczeń gospodarczych na działce 345/1. Zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości.
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu – dotyczy nieruchomości gruntowych położonych w Leszczach – Osiedle Gacki (działki: 477/14, 477/15, 477/19, 477/20). Cena wywoławcza każdej z poszczególnych działek wynosi 1450 zł. Nieruchomości przeznaczone są pod budowę garaży w zespole garaży i znajdują się w zasobach gminy.
- zobowiązania dyrektora SP w Bogucicach do udostępnienia boiska dla ogółu – Gmina Pińczów złożyła wniosek na dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z warunków koniecznych do dofinansowania jest zobowiązanie dyrektora szkoły w Bogucicach do udostępnienia boiska dla ogółu społeczności.
- wydania opinii dotyczącej wyznaczenia na terenie gminy Pińczów Ostoi Kozubowskiej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – Rada Miejska negatywnie zaopiniowała projekt. Wachlarz zakazów, nakazów, ograniczeń na terenie Natury 2000 jest hamulcem w rozwoju gospodarczym gminy komplikując i wydłużając procedury administracyjne.