Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pińczów będzie miał dwóch nowych Honorowych Obywateli 14.08.2012

Artur Dutkiewicz - wybitny polski pianista jazzowy oraz Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego dostąpią zaszczytu Honorowego Obywatelstwa Miasta Pińczowa. Uchwałę w tej sprawie podjęli dziś radni podczas sesji Rady Miejskiej w Pińczowie. Wręczenie tytułów odbędzie się w październiku podczas uroczystości 584. rocznicy lokacji Pińczowa.

W porządku obrad sesji znalazło się rozpatrzenie i podjęcie 7 uchwał. Radni wysłuchali również sprawozdania z działalności spółek: Wodociągi Pińczowskie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej za 2011 oraz sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

 Radni przyjęli uchwały w sprawie:
1) zmian w budżecie Gminy na rok 2012,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Pińczów na lata 2012 – 2026,
3) wspólnej z samorządem powiatu realizacji zadania publicznego – postanawia się przyjąć do wspólnej realizacji z Powiatem Pińczowskim przebudowy drogi powiatowej nr 0017T Skowronno Górne – Brzeście o długości 1200 mb. Inwestycja realizowana będzie w 2013 roku.
4) nadania honorowego obywatelstwa – na wniosek Muzeum Regionalnego w Pińczowie postanawia się nadać Honorowe Obywatelstwo Pińczowa wybitnemu pianiście jazzowemu, pińczowianinowi Arturowi Dutkiewiczowi
5) nadania honorowego obywatelstwa - na wniosek Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego postanawia się nadać Honorowe Obywatelstwo Pińczowa Panu Adamowi Jarubasowi – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego
6) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w drodze przetargu – wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 przy ul. Legionistów 12 w Pińczowie. Cena wywoławcza lokalu wynosi 70 000 zł.
7) zmiany Uchwały Nr XVII/141/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pińczów oraz wydzielenia lokali socjalnych – przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest potrzebą uregulowania zarządzających zasobem mieszkaniowym w Gminie Pińczów.