Archiwum

Powrót do listy aktualności

Inwestycje gminne w realizacji 06.06.2008

Zgodnie z planowanym harmonogramem, przy sprzyjającej budowlańcom pogodzie, posuwają się inwestycje gminne. W czwartek burmistrz Włodzimierz Badurak razem z naczelnikiem Wydziału Inwestycji Piotrem Winiarskim przeprowadził kontrolę aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Pińczów, by ocenić stopień zaawansowania i wykonania prac.

„Przebudowa drogi Aleksandrów – Byczów”

Kwota: 158 529,24 zł
Termin wykonania: 20.06.2008
Zakres prac: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych grysowo-żwirowych; wykonanie nakładki asfaltowej; wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym

Inwestycja wpisana była w rocznych zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok. O potrzebie budowy drogi wielokrotnie apelowali do burmistrza mieszkańcy tych miejscowości. Ze względu na fakt, iż po drodze Byczów – Aleksandrów codziennie dowożone są dzieci do szkół, inwestycja potraktowana została priorytetowo.

Przebudowa chodnika na ul. Pałęki”

Kwota: 109 699,64 zł
Termin wykonania: 16.06.2008
Zakres prac: wymiana starych płyt chodnikowych na betonową kostkę brukową na odcinku ok. 800 metrów, ułożenie nowych obrzeży betonowych; wymiana nawierzchni zjazdu z betonowych płyt drogowych na betonową kostkę brukową.

Inwestycja zaplanowana była w budżecie rocznych zadań inwestycyjnych na 2008 rok. Teren przy zalewie jest częstym miejscem spacerów wielu Pińczowian oraz odwiedzających nasze miasto turystów. Na obiektach MOSiR koncentruje się również wiele imprez gminnych. Poprawa estetyki tego terenu jest więc bezdyskusyjna. Przy okazji przebudowy chodnika gmina wymieni także na nowe wszystkie ławeczki znajdujące się przy ul. Pałęki, łącznie 28 sztuk. W maju podpisana została również umowa na wykonanie projektu modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

„Budowa ulicy Łąkowej”

Kwota: 99 468,38 zł
Termin wykonania: 29.08.2008
Zakres prac: budowa chodnika obejmuje wykonanie podbudowy i ułożenie betonowej  kostki brukowej grubości 6 cm w kolorze czerwonym (pow. 769 m²),  ułożenie  nowych obrzeży betonowych w kolorze czerwonym, wykonanie podbudowy i budowę nawierzchni zjazdów do posesji  z  betonowej kostki brukowej szarej.

Dokończenie budowy ulicy Łąkowej ujęte było w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

„Budowa wodociągu w Krzyżanowicach Dolnych”

Kwota: 209 876, 62 zł
Termin wykonania: 30.07.2008
Zakres prac: budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych
znajdujących się na gruntach Krzyżanowic Dolnych i Krzyżanowic Średnich.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 2.117mb z rur PE fi 160mm, przyłączy wodociągowych w ilości 32 szt. o łącznej długości 738mb z rur PE o śr. 32mm, obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy wodociągu oraz inwentaryzację powykonawczą.

Budowa wodociągu w Krzyżanowicach Dolnych ujęta była w planie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008 – 2010. Gmina Pińczów opracowała już projekty na budowę kolejnych 11 wodociągów, które przewidziane są do realizacji na lata 2008 – 2009. Wykonanie zaplanowanych inwestycji pozwoli praktycznie zamknąć kwestię wodociągowania Gminy Pińczów.


„Budowa ciągu pieszego tzw. Stoku - projekt i wykonawstwo"

Kwota: 1 442 038, 98 zł
Termin wykonania: 21.05.2009
Zakres prac: przebudowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku dł. 50,13m; budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego przebudowywaną drogę dojazdową z ulicą Żwirki i Wigury (szer. nawierzchni -3,50m, w tym ciąg pieszy 1,50m i ciąg rowerowy 2,00m oraz obustronny bezpiecznik szer. 0,45m); budowa kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni jezdni i ciągu pieszo – rowerowego; przebudowa istniejącego przepustu wraz z pogłębieniem rowu i umocnieniem dna korytkiem muldowym; przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego i sieci SN; przebudowa kanalizacji sanitarnej.

„Budowa ciągu pieszego tzw. Stoku" zaplanowana była w planie wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2008 – 2010. Jest to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych obecnie na terenie Pińczowa. Budowa ciągu połączy ul. Przemysłową z ul. Żwirki i Wigury, wpłynie także na poprawę komunikacji dla mieszkańców Osiedla Witosa z centrum miasta.