Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2019 21.05.2019

1. Budżet Obywatelski Miasto Pińczów:

1) Propozycje przedsięwzięć (projektów) do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego dla miasta Pińczowa może zgłosić:

a. Grupa 25 mieszkańców miasta Pińczowa, którzy mają ukończone 18 lat.

b. Instytucje publiczne, spółdzielnie mieszkaniowe i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Pińczowa.

2) wnioski zgłaszamy w terminie od 15 maja do 30 czerwca

W ramach budżetu obywatelskiego w roku 2019 wzrosła maksymalna kwota przeznaczona na realizację 1 projektu i wynosi ona 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Koszt zgłaszanych przedsięwzięć nie może obecnie przekraczać 200 000 zł.

Link do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/553410/Zarz%C4%85dzenie-48_2019

3) weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Opiniujący oraz publikacja listy zweryfikowanych pozytywnie projektów, które znajdą się na liście do głosowania - do 30 lipca,

4) głosowanie zostanie przeprowadzone w dni robocze od 1 do 20 września,

a. Głosować może każdy mieszkaniec Pińczowa (zameldowany w mieście stale lub czasowo), który w dniu głosowania ma ukończone 16 lat.

b. Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos

5) ogłoszenie informacji o projektach, które uzyskają największą liczbę głosów w głosowaniu powszechnym i zostaną wybrane do realizacji do 30 września

2. Budżet Obywatelski Gacki Osiedle:

1) Zgłaszanie wniosków do budżetu obywatelskiego osiedla Gacki oraz głosowanie nad tymi wnioskami przeprowadza się na zebraniu mieszkańców osiedla z zastrzeżeniem, że w głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2) Protokół z zebrania mieszkańców osiedla należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pińczowie do 30 września.