Archiwum

Powrót do listy aktualności

II konkurs ofert na realizację zadań publicznych 16.04.2009

Zgodnie z wydanym w dniu dzisiejszym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, ogłoszony został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

Zadania publiczne, które realizowane będą w procedurze konkursowej określone zostały w Uchwale Nr XXXI/286/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie przyjecia "Rocznego programu współpracy Gminy Pinczów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalnosc pożytku publicznego w roku 2009".

Oferty moga składać organizacje, których statut przewiduje prowadzenie takiej działalności, jak zadanie określone w konkursie.
Pisemną ofertę zawierajaca wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie i sporządzona według wzoru stanowiacego Załacznik Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,poz.2207) wraz z załacznikami, należy składać w zamknietych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę wraz z określeniem nazwy zadania podanego w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty jego ogłoszenia.

Pobierz: Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16 kwietnia 2009