Archiwum

Powrót do listy aktualności

Dopłaty do paliwa rolniczego 29.02.2008

Od 1 do 31 marca 2008 roku rolnicy chcący uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego mogą składać wnioski w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Dopłaty do paliwa rolniczego reguluje ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej( Dz.U. 2006 Nr 52, poz. 379 )

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolniczej umożliwia dokonywanie w okresach półrocznych przez urzędy gmin zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego, na podstawie przedkładanych przez nich faktur w kwocie nie przekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego , maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 l na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Ustalona stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 0,85 groszy zwrotu.

Wniosek o zwrot podatku zawiera:


• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę , siedzibę i adres producenta rolnego,
• numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, jeżeli został nadany,
• numer ewidencyjny PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu , który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną,
• oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza jest składany wniosek o zwrot podatku,
• pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego,
• numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu,
 do wniosku o zwrot podatku dołącza się: oryginały faktur VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika przyjmującego wniosek) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj od 1 IX 2007 – 29 II 2008.

Jeżeli osoba składająca wniosek posiada umowę dzierżawy gruntu, ujmowanego we wniosku, należy dołączyć kserokopię umowy do wniosku.

Informacje na temat dotacji do paliwa rolniczego udzielane są w Urzędzie Miejskim ( p.12 ) tel (041) 357 38 71 wew. 39.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego z paliwa rolniczego dostępne są w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Finansowo-Budżetowym, pokój nr 12, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku.