Archiwum

Powrót do listy aktualności

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony 31.12.2019

Wczoraj w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się ostatnia już w tym roku sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni debatowali m.in. nad: zmianami w budżecie na 2019 rok; określeniem średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pińczów w roku szkolnym 2019/2020; przyznania dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; przyjęciem programu osłonowego dotyczącego dożywiania dzieci i młodzieży; podniesieniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych; określeniem szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; uchwaleniem planu pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie na 2020 rok, a także uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2020 – 2035. Jednak najważniejszym punktem wczorajszej sesji było uchwalenie budżetu Gminy Pińczów na 2020 rok. Kwota wydatków i dochodów równoważą się i wynoszą 88 023 995,45 zł. Za jego przyjęciem głosowało 15 radnych, a 6 wstrzymało się, tym samym budżet został uchwalony. Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Zdzisław Woźniak podziękowali wszystkim radnym, prezesom i dyrektorem spółek, naczelnikom i pracownikom Urzędu Miejskiego oraz sołtysom za współpracę w 2019 roku i złożyli wszystkim życzenia noworoczne.

 

sesja ost. 1

sesja ost. 2

sesja ost. 3

sesja ost. 4

sesja ost. 5

sesja ost. 6